Regulamin konkursu „A Masz!”

 1. Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) o nazwie „A Masz!” (zwanego dalej „Konkursem”) określa zasady uczestnictwa, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu jest V&P Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Nehringa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429425 Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 779-24-07-300, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest prowadzony na zlecenie Duży Ben Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012483, o kapitale zakładowym 441 442 578 zł i kapitale wpłaconym 441 442 578 zł; NIP 777-32-54-462; zwanej dalej „Zlecającym”.
 4. Konkurs trwa od dnia 6 grudnia 2021 r. do dnia 26 grudnia 2021 r., przy czym zgłoszenia konkursowe Uczestników będą przyjmowane w ramach 3 (trzech) odrębnych Etapów Konkursu w następujących terminach:
  a) Pierwszy Etap – zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 6.12.2021 do 13.12.2021.
  b) Drugi Etap – zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 14.12.2021 do 20.12.2021.
  c) Trzeci Etap – zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 21.12.2021 do 27.12.2021.
 5. Uczestnicy mogą uzyskać informacje o laureatach poprzez ogłoszenie wyników poszczególnego Etapu konkursu na stronie internetowej pod adresem: amasz.duzyben.pl, co nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia poszczególnego Etapu Konkursu.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach hazardowych.
 7. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby zamieszkałe w Polsce (osoby fizyczne) zwane dalej „Uczestnikami”.
 8. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy oraz na stronie internetowej Konkursu pod adresem: amasz.duzyben.pl .
 9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora i Zlecającego, jak również ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.
 10. Uczestnikiem może zostać osoba, która uprzednio odwiedziła stronę internetową pod adresem amasz.duzyben.pl.
 11. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy byłeś (nie)grzeczny w tym roku? ”. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie amasz.duzyben.pl
 12. Przed udzieleniem odpowiedzi uczestnik zobowiązany jest do wybrania oczekiwanej przez siebie, 1 (jednej) z 5 (pięciu) nagród, które są do zdobycia w puli konkursowej. W razie wygranej Organizator postara się, aby uczestnik otrzymał wytypowaną przez siebie propozycję oczekiwanej nagrody, aczkolwiek z uwagi na możliwość wyczerpania puli poszczególnych nagród, Organizator zastrzega sobie prawo, by przesłać inną nagrodę z określonej puli nagród.
 13. Wykonanie zadania konkursowego winno zostać dokonane z profilu uczestnika na stronie interne-towej pod adresem amasz.duzyben.pl, który to profil uczestnik może stworzyć w formularzu nada-jąc unikatowy nick oraz numer swój telefonu komórkowego w celu kontaktu w razie wygranej.
 14. Każdy uczestnik może wziąć w poszczególnym Etapie Konkursu tylko jednokrotnie.
 15. Laureatami Konkursu zostanie 45 (czterdziestu pięciu) Uczestników, których wykonanie zadania konkursowego zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze i najbardziej kreatywne.
 16. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 12 niniejszego Regulaminu, każdy z Laureatów poszczególnego Etapu Konkursu otrzyma 1 (jedną) nagrodę, spośród dostępnych i wybranych przez Laureatów z puli nagród:
  a. WHISKY JOHNNIE WALKER GOLD RESERVE 0,70L 40% o wartości 209,99 złotych
  b. WHISKY TALISKER 0,70L 45,8% W KART. o wartości 209,99 złotych
  c. LIKIER BAILEY`S IRISH CREAM 0,70L 17% i LIKIER BAILEY’S RED VELVET 0,7l 17% o wartości 145,8 złotych
  d. GIN TANQUERAY NO. TEN 0,70L 47% o wartości 169,99 złotych
  e. WÓDKA CIROC 0,70L 40% KART. o wartości 139,99 złotych

Powyższe nagrody zostaną powiększone o nagrody pieniężne w wysokościach, które odpowiadają podatkowi dochodowemu od nagród w Konkursie, odpowiednio:
a. WHISKY JOHNNIE WALKER GOLD RESERVE 0,70L 40% – 23 złotych
b. WHISKY TALISKER 0,70L 45,8% W KART. – 23 złotych
c. LIKIER BAILEY`S IRISH CREAM 0,70L 17% – 16 złotych
d. GIN TANQUERAY NO. TEN 0,70L 47% – 19 złotych
e. WÓDKA CIROC 0,70L 40% KART. – 16 złotych

 1. Jednakże nagrody pieniężne nie zostaną wypłacone Laureatom, lecz po uzyskaniu odpowiedniej zgody od Laureata, Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Organizator w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników etapu skontaktuje się z Laureatami poprzez SMS wysłany na numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika podczas tworzeniu profilu na stronie internetowej pod adresem amasz.duzyben.pl z prośbą o podanie następujących danych osobowych Laureata Konkursu: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania Laureata do wysyłki nagro-dy.
 3. Laureat winien w terminie tygodnia udzielić Organizatorowi odpowiedzi ze wskazaniem danych osobowych Laureata Konkursu: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania Laureata przesyłając te da-ne na numer + 48 885 864 501. W przypadku braku wskazania tych danych osobowych przez Laurea-ta, jego prawo do otrzymania nagrody ulega przedkowi.
 4. Nagroda zostanie wysłana na adres Laureata w Polsce w drodze przesyłki kurierskiej, w terminie dwóch tygodni od uzyskania ww. danych osobowych Laureata Konkursu: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania Laureata.
 5. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania przesłanki do jej wniesienia. Reklamacje należy przesyłać do Organizatora: V&P sp. z o.o. S.K.A. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja – A Masz!”. Prawo do składa-nia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.
 7. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie pisemnie.
 8. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, nazwę profilu Uczestnika na stronie in-ternetowej pod adresem amasz.duzyben.pl, z którego to profilu Uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu oraz adres zamieszkania Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis Uczestnika.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator pisemnie zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia reklamacji.
 10. W przypadku podania przez Uczestnika w toku Konkursu nieprawdziwych danych Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu lub odmówić mu wydania nagrody w Konkursie.
 11. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Zlecający, tj. Duży Ben Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012483, o numerze NIP 777-32-54-462, zwa-na dalej „Administratorem”.
 12. Skontaktowanie się z powołanym przez Administratora Inspektorem danych osobowych jest możli-we pod adresem: iod_duzy_ben@eurocash.pl.
 13. Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi Konkursu na podstawie zawartej uprzednio umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 14. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozpo-rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 ma-ja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).
 15. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych, w następujących celach i do upływu następujących okresów:
 16. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowa-dzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep/ wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, wyda-wania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji, aż do upływu okresu przedawnienia rosz-czeń Uczestników związanych z udziałem w Konkursie,
 17. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń,
 18. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez okres wymagany przepisami powołanej ustawy o rachun-kowości.
 19. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez ww. Administratora oraz ww. Orga-nizatora do w ww. celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep/ wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, wyda-wania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji w ww. celach wynikających z prawnie uza-sadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń oraz w ww. celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administra-torze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadze-niu ksiąg rachunkowych.
 20. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania udzielenia mu dostępu do jego da-nych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak skorzystanie z prawa cof-nięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgo-dy.
 21. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia przez Uczestnika udziału w niniejszym Konkursie.
 22. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to dane osobowe, które zostały przez Uczestników wprowadzone podczas rejestracji na portalu Facebook, w szczególności: imię i nazwi-sko oraz adres e-mail i numer telefonu zaś w przypadku Laureatów Konkursu laureatów również ad-res zamieszkania.
 23. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych celów, przy czym przekazanie nastąpi na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 24. Odbiorcą danych osobowych Uczestników są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspo-magające Administratora i Organizatora w ich działalnościach gospodarczych.
 25. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.
 26. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji mię-dzynarodowych.
 27. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwis Facebook ani współprowadzony z serwisem Facebook lub Instagram. Uczestnik potwierdza, że został poinformo-wany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu V&P Sp. z o.o. S.K.A., a nie ser-wisowi Facebook lub Instagram. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedy-nie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 28. ¬Ta promocja nie jest sponsorowana, administrowana ani zorganizowana przez serwis Facebook lub Instagram. Dołączając do Konkursu, przekazujesz swoje prywatne informacje Organizatorowi – V&P sp. z o.o. S.K.A. Informacje te zostaną wykorzystane tylko do celów niniejszego Konkursu.

Pełna klauzula informacyjna wobec uczestników konkursu

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Duży Ben sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki.
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez email bok@duzyben.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować po-przez email iod_duzy_ben@eurocash.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  a) udziału w Konkursie, a w przypadku wygranej – w celu komunikacji ze zwycięzcami i wydania nagrody – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na or-ganizacji Konkursu i wydaniu nagród zwycięzcom.
  b) wykonania obowiązków podatkowych – w przypadku wygranej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasad-niony interes Administratora, polegający na możliwości obrony swoich praw.
 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj.: agencji reklamowej.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres nie-zbędny do komunikacji ze zwycięzcami i wydania nagrody. Okres przetwarzania danych osobowych mo-że zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych oso-bowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane tylko przez okres wymaga-ny przepisami, w tym w szczególności przepisami podatkowymi.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie celów przetwarzania, o których mowa w pkt 4 a) i c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na Pani/Pana szcze-gólną sytuację.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak wymagane przez administratora w celu wzięcia udziału w Konkursie. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. W zakresie przetwarzania danych osobowych zwycięzców – podanie danych osobowych również jest do-browolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował utratą prawa do otrzymania nagrody w Konkursie.

Czy ukończyłeś 18 lat?