1.            Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) o nazwie „Benaktywacja” (zwanego dalej „Konkursem”) określa zasady uczestnictwa, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

2.            Organizatorem Konkursu jest V&P Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Nehringa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429425 Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 779-24-07-300, zwana dalej „Organizatorem”.

3.            Konkurs jest prowadzony na zlecenie Duży Ben Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012483, o kapitale zakładowym 441 442 578 zł i kapitale wpłaconym 441 442 578 zł; NIP 777-32-54-462; zwanej dalej „Zlecającym”.

4.            Konkurs trwa w dniu 1 stycznia 2021 r., przy czym zgłoszenia konkursowe Uczestników będą przyjmowane w dniu 1 stycznia 2021 r.  godziny od 10:00 do godziny 16:00.

5.            Konkurs składa się z trzech niepowiązanych ze sobą etapów, które będą odbywać się w godzinach:

•             I etap: w dniu 1 stycznia 2021 r. od godziny 07:00 do godziny 11:00,

•             II etap: w dniu 1 stycznia 2021 r. od godziny 11:01 do godziny 13:30,

•             III etap: w dniu 1 stycznia 2021 r. od godziny 13:31 do godziny 16:00,

6.            Uczestnicy mogą uzyskać informacje o laureatach poszczególnych etapów Konkursu w ciągu 10 (dziesięć) minut bezpośrednio po zakończeniu poszczególnego etapu Konkursu poprzez ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej pod adresem: www.facebook.com/DuzyBen.Sklep.  Ogłoszenie wyników w rywalizacji o Nagrodę Główna w Konkursie nastąpi do dnia 8 stycznia 2021 r. na stronie internetowej pod adresem: www.facebook.com/DuzyBen.Sklep. 

7.            Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach hazardowych.

8.            W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby zamieszkałe w Polsce (osoby fizyczne) i przebywające w dniu 1 stycznia 2021 r. w Poznaniu lub w następujących gminach: Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Dopiewo, Luboń, Komorniki, Puszczykowo, zwane dalej „Uczestnikami”.

9.            W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy oraz na stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.facebook.com/DuzyBen.Sklep.

10.          Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora i Zlecającego, jak również ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.

11.          Uczestnikiem może zostać osoba, która uprzednio odwiedziła fanpage’a „DUŻY BEN” pod adresem: www.facebook.com/DuzyBen.Sklep.

12.          Zadaniem Uczestnika jest udzielenie kreatywnej, własnej autorskiej odpowiedzi na pytanie: „Co ma wejść w skład zestawu kacowego?”  Odpowiedź może być udzielona w formie pisemnej, graficznej, wideo lub w jeszcze innej formie. Zgłoszenia winny być dokonane w komentarzu do posta Organizatora dotyczącego Konkursu na fanpage’u „DUŻY BEN” pod adresem: https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep.

13.          Wykonanie zadania konkursowego winno zostać dokonane z autentycznego, osobistego profilu Uczestnika.

14.          Każdy Uczestnik może wziąć dowolną ilość razy w rozgrywce.

15.          W każdym etapie Konkursu Laureatami zostanie 10 (dziesięciu) Uczestników, których rozwiązanie zadania konkursowego Komisja Konkursowa uzna za najbardziej kreatywne.

16.          Każdy z 10 (dziesięciu) Laureatów, który w poszczególnym etapie Konkursu zajmie miejsca 1-10 otrzyma 1 (jeden) zestaw nagród, w skład którego wchodzić będą:

•             1 (jeden) napój ENERGETYCZNY MONSTER ULTRA VIOLET o pojemności 0,5 litra o wartości 4,79 złotych,

•             1 (jeden) napój ENERGETYCZNY MONSTER ENERGY o pojemności 0,5 litra o wartości 4,59 złotych,

•             1 (jeden) napój OSHEE VITAMIN RECOVERY o pojemności 0,25 litra o wartości 2,29 złotych,

•             4 (cztery) piwa LECH FREE o pojemności 0,5 litra o wartości 3,12 złotych,

•             1 (jedno) opakowanie kawy palonej mielonej marki KAMERUN o wadze 100 gra-mów o wartości 8,99 złotych,

•             1 (jeden) kubek o wartości 19 złotych,

•             1 (jedno) opakowanie zatyczek do uszu o łącznej wartości 1,23 złotych,

•             1 (jedna) opaska na oczy o wartości 13,50 złotych.

Łączna wartość ww. zestawu nagród wyniesie 66,87 złotych.

17.          Ponadto 1 (jeden) Laureat, którego rozwiązanie zadania konkursowego Komisja Konkursowa uzna za najbardziej kreatywne w całym Konkursie, otrzyma 1 (jedną) Nagrodę Gółwną w Konkursie w postaci vouchera o wartości 500 zł (pięćset złotych) do wydania w dowolnym sklepie w sieci Duży Ben. Voucher jest ważny rok od momentu otrzymania. Warunkiem realizacji vouchera jest przekazanie oryginału vouchera obsłudze sklepu podczas jego realizacji. Voucher traci swoją ważność w razie jego niewykorzystania w zakreślonym terminie. Voucher podlega realizacji jedynie w całości, co oznacza, że w razie dokonania przez Laureata zakupu o wartości mniejszej od nominalnej wartości vouchera, Laureat nie otrzyma reszty w środkach pieniężnych. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne. Laureat może zrealizować tylko oryginalny i nieuszkodzony voucher.

18.          Powyższe nagrody zostaną powiększone o nagrody pieniężne w wysokościach, które odpowiadają podatkowi dochodowemu od nagród w Konkursie, jednakże nagrody pieniężne nie zostaną wypłacone Laureatom, lecz po uzyskaniu odpowiedniej zgody od Laureata, Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

19.          W zamian za wydanie nagrody Laureat udziela Zlecającemu (tj. Duży Ben Sp. z o.o.) nieograniczonej, wyłącznej licencji do wykorzystywania i rozpowszechniania utworu w postaci nagrodzonej odpowiedzi wraz z prawami zależnymi, w szczególności w zakresie nieodpłatnego rozpowszechniania (w tym również anonimowo, tj. bez wskazywania autora), jak również nieodpłatnego rozpowszechniania ich przeróbek w każdej formie reklamy, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym również w Internecie i serwisach społecznościowych.

20.          Przesłane przez Uczestnika utwory nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw zależnych, praw osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku. Utwory te nie mogą naruszać dobrych obyczajów, a także nie mogą zawierać treści dotyczących kwestii religijnych, politycznych, kontrowersyjnych społecznie lub niezwiązanych z tematyką Konkursu.

21.          Organizator Konkursu ma prawo do usunięcia komentarzy, zdjęć, grafik lub innych form utworów, które naruszają dobra innych osób, poruszają treści polityczne, religijne, etniczne, narodowe, dotyczące seksualności, nałogów, gender, postaci znanych publicznie, naruszają prawa mniejszości, są obraźliwe, negatywnie nacechowane, wulgarne lub w inny sposób naruszają dobre obyczaje, względnie są związane z działalnością gospodarczą, promocją, marketingiem, działalnością konkurencyjną.

22.          Ponadto Organizator ma prawo do usunięcia komentarzy, zdjęć, grafik lub innych form utworów, które:

a)            przedstawiają osoby małoletnie,

b)           łączą spożywanie alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami,

c)            sugerują, że alkohol ma właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych,

d)           zachęcają do nadmiernego spożycia alkoholu,

e)           przedstawiają abstynencję lub umiarkowane spożycie alkoholu w negatywny spo-sób,

f)            podkreślają wysoką zawartość alkoholu w napojach alkoholowych jako cechę wpływającą pozytywnie na jakość napoju alkoholowego,

g)            wywołują skojarzenia z: atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym

h)           przedstawiają materiały mogące być uznane za wulgarne, wywołujące skojarzenia  z agresją lub przemocą, pokazując sport ekstremalny lub niebezpieczny.

23.          W skład Komisji konkursowej wejdą 3 (trzy) osoby – przedstawiciele Organizatora i Zle-cającego.

24.          Laureaci nagród z poszczególnych etapów Konkursu w ciągu 1 (jednej) godziny od ogło-szenia wyników etapu Konkursu, w którym to etapie zostali Laureatami, winni przesłać do Organizatora poprzez wiadomość prywatną wysłaną z profilu Uczestnika w serwisie Fa-cebook, z którego to profilu Uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu, na profil pod ad-resem: https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep, swoje dane osobowe: imię, nazwi-sko, adres zamieszkania w Poznaniu lub w następujących gminach: Suchy Las, Czerwo-nak, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Dopiewo, Luboń, Komorniki, Puszczy-kowo, bądź adres pobytu w dniu 1 stycznia 2021 r. w Poznaniu lub w następujących gmi-nach: Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Dopiewo, Lu-boń, Komorniki, Puszczykowo, nr telefonu. W przypadku braku podania przez Laureata w tym terminie ww. informacji Organizator lub wskazania przez Laureata jego adresu zamieszkania bądź miejsca pobytu znajdującego się w innej lokalizacji niż Poznań lub jedna z następujących gmin: Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Dopiewo, Luboń, Komorniki, Puszczykowo, prawo Laureata do nagrody za poszczególny etap Konkursu ulega przepadkowi, a Organizator może przekazać nagrodę kolejnemu uczestnikowi Konkursu, który to uczestnik może zostać wskazany jako Laure-at w kolejnym etapie Konkursu.

25.          Laureat Nagrody Głównej winien najpóźniej do dnia 14 stycznia 2021 r. przesłać do Or-ganizatora poprzez wiadomość prywatną wysłaną z profilu Uczestnika w serwisie Face-book, z którego to profilu Uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu, na profil pod adre-sem: https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep, swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu. W przypadku braku podania przez Laureata w tym ter-minie ww. informacji Organizator może przekazać nagrodę kolejnemu uczestnikowi Kon-kursu.

26.          Nagrody za poszczególne etapy Konkursu będą doręczane Laureatom przez przedstawicieli Organizatora do godziny 20:00 w dniu 1 stycznia 2021 r. w Poznaniu na wskazane przez Laureatów adresy zamieszkania Laureatów w Poznaniu lub w następujących gminach: Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Dopiewo, Luboń, Komorniki, Puszczykowo, bądź adres pobytu Laureatów w dniu 1 stycznia 2021 r. w Poznaniu lub w następujących gminach: Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Dopiewo, Luboń, Komorniki, Puszczykowo. Prawo do nieodebranych przez Laureatów w zakreślonym terminie nagród za poszczególne etapy Konkursu ulega przepadkowi.

27.          Nagroda Główna w Konkursie zostanie wysłana na adres Laureata w Polsce w drodze przesyłki kurierskiej, w terminie tygodnia od uzyskania ww. danych.

28.          Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

29.          Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania przesłanki do jej wniesienia. Reklamacje należy przesyłać do Organizatora: V&P sp. z o.o. S.K.A. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja – Benaktywacja”. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.

30.          Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie pisemnie.

31.          Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, nazwę profilu Uczestnika w serwisie Facebook, z którego to profilu Uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu oraz adres zamieszkania Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis Uczestnika.

32.          Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator pisemnie zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia reklamacji.

33.          W przypadku podania przez Uczestnika w toku Konkursu nieprawdziwych danych Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu lub odmówić mu wydania nagrody w Konkursie.

34.          Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Zlecający, tj. Duży Ben Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012483, o numerze NIP 777-32-54-462, zwana dalej „Administratorem”.

35.          Skontaktowanie się z powołanym przez Administratora Inspektorem danych osobowych jest możliwe pod adresem: iod_duzy_ben@eurocash.pl.

36.          Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi Konkursu na podstawie zawartej uprzednio umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

37.          Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

38.          Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych, w następujących celach i do upływu następujących okresów:

a)            na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep/ wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, wydawania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestników związanych z udziałem w Konkursie,

b)           na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń,

c)            na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez okres wymagany przepisami powołanej ustawy o rachunkowości.

39.          Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez ww. Administratora oraz ww. Organizatora do w ww. celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep/ wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, wydawania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji w ww. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń oraz w ww. celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

40.          Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania udzielenia mu dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgody.

41.          Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia przez Uczestnika udziału w niniejszym Konkursie.

42.          Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to dane osobowe, które zostały przez Uczestników wprowadzone podczas rejestracji na portalu Facebook, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu zaś w przypadku Laureatów Konkursu laureatów również adres zamieszkania.

43.          Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych celów, przy czym przekazanie nastąpi na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

44.          Odbiorcą danych osobowych Uczestników są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Administratora i Organizatora w ich działalnościach gospodarczych.

45.          Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.

46.          Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

47.          Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwis Facebook ani współprowadzony z serwisem Facebook lub Instagram. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu V&P Sp. z o.o. S.K.A., a nie serwisowi Facebook lub Instagram. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

48.          Ta promocja nie jest sponsorowana, administrowana ani zorganizowana przez serwis Facebook lub Instagram. Dołączając do Konkursu, przekazujesz swoje prywatne informacje Organizatorowi – V&P sp. z o.o. S.K.A. Informacje te zostaną wykorzystane tylko do celów niniejszego Konkursu.

Pełna klauzula informacyjna wobec uczestników gry

1.            Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Duży Ben sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki.

2.            Z Administratorem można się skontaktować poprzez email bok@duzyben.pl lub pi-semnie na adres siedziby Administratora.

3.            Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod_duzy_ben@eurocash.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich spra-wach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4.            Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

a)            udziału w grze, a w przypadku wygranej – w celu komunikacji ze zwycięzcami i wy-dania nagrody – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Admini-stratora polegający na organizacji gry internetowej i wydaniu nagród zwycięzcom.

b)           wykonania obowiązków podatkowych – w przypadku wygranej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

c)            dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości obrony swoich praw.

5.            Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj.: agencji reklamowej.

6.            Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania danej rundy gry internetowej oraz przez okres niezbędny do komunikacji ze zwycięzcami i wydania nagrody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla usta-lenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ad-ministratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepi-sami, w tym w szczególności przepisami podatkowymi.

7.            Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie celów przetwarzania, o których mowa w pkt 4 a) i c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację.

8.            Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zaj-mującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce orga-nem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.            Podanie danych jest dobrowolne, jednak wymagane przez administratora w celu wzięcia udziału w grze. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w grze. W zakresie przetwarzania danych osobowych zwycięzców – podanie danych osobowych jest obowiązkowe, czego wymagają przepisy podatkowe.

Czy ukończyłeś 18 lat?