1. Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) o nazwie „Dzień kapsla” (zwanego dalej „Konkursem”) określa zasady uczestnictwa, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu jest V&P Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Nehringa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429425 Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 779-24-07-300, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest prowadzony na zlecenie Duży Ben Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012483, o kapitale zakładowym 441 442 578 zł i kapitale wpłaconym 441 442 578 zł; NIP 777-32-54-462; zwanej dalej „Zlecającym”.
 4. Konkurs trwa od dnia 21 września 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r., przy czym głosy Uczestników na wybranego Beneficjenta będą przyjmowane do dnia 31 października 2021 r.
 5. Uczestnicy mogą uzyskać informacje o wynikach Konkursu poprzez ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej pod adresem: https://dzienkapsla.pl/ , co nastąpi do dnia 15 listopada 2021 roku.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach hazardowych.
 7. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby zamieszkałe w Polsce (osoby fizyczne) zwane dalej „Uczestnikami”.
 8. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy oraz na stronie internetowej Konkursu pod adresem: https://dzienkapsla.pl/
 9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora i Zlecającego, jak również ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.
 10. W dniach od 21 września 2021 r do 31 października 2021 r. w sklepach Duży Ben będą ustawione dedykowane pojemniki, do których można wrzucać metalowe kapsle od butelek. Po upływie tego okresu, zebrane metalowe kapsle zostaną policzone, a Zlecający ufunduje Nagrody pieniężne dla wybranych Beneficjentów, których suma będzie odpowiadać iloczynowi liczby zebranych w tym Konkursie metalowych kapsli i kwoty 10 groszy (dziesięć groszy) za poszczególny zebrany metalowy kapsel.
 11. Uczestnikiem może zostać osoba, która uprzednio odwiedziła stronę internetową pod adresem https://dzienkapsla.pl/ na której w dniach od 21 września 2021 r do 31 października 2021 r. prowadzone będzie głosowanie na jednej z trzech wybranych podmiotów, które w niniejszym Regulaminie będą zwane „Beneficjentami”. Uczestnik po odwiedzeniu tej strony internetowej będzie mógł zagłosować na 1 (jednego) z 3 (trzech) Beneficjentów: Polskie Stowarzyszenie Zero Waste z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Marii Lanciego 14/35, Fundacja Przyjaciele Palucha z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Paluch 2, Posadzimy.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świeradowska 51, lok. 57. Głosowanie odbędzie się poprzez zaznaczenie na ww. stronie internetowej odpowiedniego pola z nazwą jednego z ww. Beneficjentów. Przed oddaniem głosu Uczestnik winien podać Organizatorowi swój adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Konkursu. Uczestnik korzystający z jednego adresu e-mail może jednego dnia oddać tylko jeden głos w Konkursie. Uczestnik równolegle może również wyrazić dobrowolnie zgodę na przesyłanie mu na podany adres e-mail newslettera Dużego Bena.
 12. Beneficjent, który w toku Konkursu uzyska największą ilość głosów zajmie w Konkursie 1 (pierwsze) miejsce i otrzyma Nagrodę pieniężną w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) wartości Nagrody ufundowanej przez Zlecającego. Beneficjent, który w toku Konkursu uzyska drugą co do wielkości ilość głosów zajmie w Konkursie 2 (drugie) miejsce i otrzyma Nagrodę pieniężną w wysokości 30% (pięćdziesiąt procent) wartości Nagrody ufundowanej przez Zlecającego. Beneficjent, który w toku Konkursu uzyska trzecią ilość głosów zajmie w Konkursie 3 (trzecie) miejsce i otrzyma Nagrodę pieniężną w wysokości 20% (dwadzieścia procent) wartości Nagrody ufundowanej przez Zlecającego. W razie uzyskania równej ilości głosów, wyższe miejsce zajmie Beneficjent, który uzyskał te głosy chronologicznie wcześniej.
 13. Oddanie głosu w Konkursie może nastąpić wyłącznie z autentycznego, osobistego adresu e-mail Uczestnika.
 14. Nagrody zostaną przekazane Beneficjentom przez Zlecającego w terminie do dnia 30.11.2021 r. Ewentualne podatki związane z przekazaniem lub przyjęciem Nagród będą obciążać Beneficjentów i Zlecającego.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania przesłanki do jej wniesienia. Reklamacje należy przesyłać do Organizatora: V&P sp. z o.o. S.K.A. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja – Dzień kapsla”. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom lub Beneficjentom Konkursu.
 16. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie pisemnie.
 17. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika, z którego to adresu Uczestnik dokonał głosowania w Konkursie oraz adres zamieszkania Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis Uczestnika.
 18. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator pisemnie zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia reklamacji.
 19. W przypadku podania przez Uczestnika w toku Konkursu nieprawdziwych danych Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu lub odmówić mu wydania nagrody w Konkursie.
 20. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Zlecający, tj. Duży Ben Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012483, o numerze NIP 777-32-54-462, zwana dalej „Administratorem”.
 21. Skontaktowanie się z powołanym przez Administratora Inspektorem danych osobowych jest możliwe pod adresem: iod_duzy_ben@eurocash.pl.
 22. Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi Konkursu na podstawie zawartej uprzednio umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 23. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).
 24. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych, w następujących celach i do upływu następujących okresów:
  a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestników związanych z udziałem w Konkursie,
  b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń,
  c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez okres wymagany przepisami powołanej ustawy o rachunkowości.
 25. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez ww. Administratora oraz ww. Organizatora do w ww. celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji w ww. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń oraz w ww. celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
 26. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania udzielenia mu dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgody.
 27. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia przez Uczestnika udziału w niniejszym Konkursie.
 28. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to dane osobowe, które zostały przez Uczestników wprowadzone podczas głosowania lub reklamacji, w szczególności: adres e-mail, zaś w przypadku reklamacji również imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 29. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych celów, przy czym przekazanie nastąpi na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 30. Odbiorcą danych osobowych Uczestników są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Administratora i Organizatora w ich działalnościach gospodarczych.
 31. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.
 32. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Czy ukończyłeś 18 lat?