REGULAMIN KONKURSU „Nazwij PINTĘ”

 1. Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) o nazwie „Nazwij PINTĘ 4” (zwanego dalej „Konkursem”) określa zasady uczestnictwa, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu jest V&P Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Nehringa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429425 Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 779-24-07-300, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest prowadzony na zlecenie Duży Ben Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012483, o kapitale zakładowym 441 442 578 zł i kapitale wpłaconym 441 442 578 zł; NIP 777-32-54-462; zwanej dalej „Zlecającym”.
 4. Konkurs trwa od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 22 lipca 2022 r., przy czym zgłoszenia konkursowe Uczestników będą przyjmowane podczas pierwszego Etapu Konkursu w dniach od 15 lipca 2022 r. do dnia 18 lipca 2022 r., drugi Etap Konkursu trwać będzie od 19 lipca 2022 r. do dnia 20 lipca 2022 r., zaś ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 22 lipca 2022 r.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach hazardowych.
 6. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby zamieszkałe w Polsce (osoby fizyczne) zwane dalej „Uczestnikami”.
 7. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy oraz na stronie internetowej Konkursu pod adresem: https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep/
 8. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora i Zlecającego, jak również ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.
 9. Uczestnikiem może zostać osoba, która uprzednio odwiedziła stronę internetową pod adresem https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep w serwisie społecznościowym facebook.com (zwanym dalej Facebook), na której prowadzony jest tzw. fanpage „DUŻY BEN”.
 10. Zadaniem Uczestnika jest zaproponowanie własnej, autorskiej nazwy dla piwa marki PINTA dla konkretnego gatunku piwa: APA. Zgłoszenia będą dokonywane w pierwszym Etapie Konkursu i mogą przyjąć formę tekstową lub graficzną i winny być dokonane w komentarzu do postu Organizatora dotyczącego Konkursu na fanpage’u „DUŻY BEN” pod adresem: https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep.
 11. Wykonanie zadania konkursowego winno zostać dokonane z autentycznego, osobistego profilu uczestnika. 
 12. W dniu 19 lipca 2022 roku opublikowany zostanie drugi Etap Konkursu na stronie internetowej https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep. Do ankiety wybrane zostaną zgłoszenia, które zostaną wytypowane przez Komisję Konkursową (maksymalnie 4 zgłoszenia). O ostatecznym werdykcie zdecydują fani profilu Duży Ben, których każdy może oddać maksymalnie 1 (jeden) głos na daną pracę poprzez reakcję pod danym zgłoszeniem.
 13. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, którego praca otrzyma najwięcej głosów w Konkursie, a w przypadku równiej liczby głosów, Zwycięzcę wybierze Komisja Konkursowa. Głosowanie trwać będzie od dnia  19 lipca 2022 roku do dnia 20 lipca 2022 roku.
 14. Za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie Laureat otrzyma 1(jedną) nagrodę, na którą będą się składać: nagroda rzeczowa w postaci 100 (stu) butelek piwa marki PINTA o pojemności 0,5 l (pół litra)  o łącznej wartości 799 zł (siedmiuset dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych) oraz nagrodę pieniężną w wysokości 89,00 zł (osiemdziesięciu dziewięciu złotych) odpowiadającej podatkowi dochodowemu od nagrody w Konkursie, jednakże nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz po uzyskaniu odpowiedniej zgody od Laureata, Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 15. W zamian za wydanie nagrody Laureat udziela Zlecającemu (tj. Duży Ben Sp. z o.o.) nieograniczonej, wyłącznej licencji do wykorzystywania i rozpowszechniania utworu w postaci nagrodzonej odpowiedzi wraz z prawami zależnymi, w szczególności w zakresie nieodpłatnego rozpowszechniania (w tym również anonimowo, tj. bez wskazywania autora) nazwy piwa lub jego grafiki w produkcji piwa, w każdej formie reklamy i promocji piwa, na opakowaniach piwa, jak również ich przeróbek na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym również Internecie i serwisach społecznościowych.
 16. Przesłane przez Uczestnika utwory nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw zależnych, praw osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku. Utwory te nie mogą naruszać dobrych obyczajów, a także nie mogą zawierać treści dotyczących kwestii religijnych, politycznych, kontrowersyjnych społecznie lub niezwiązanych z tematyką Konkursu.
 17. Organizator Konkursu ma prawo do usunięcia komentarzy, zdjęć, grafik lub innych form utworów, które naruszają dobra innych osób, poruszają treści polityczne, religijne, etniczne, narodowe, dotyczące seksualności, nałogów, gender, postaci znanych publicznie, naruszają prawa mniejszości, są obraźliwe, negatywnie nacechowane, wulgarne lub w inny sposób naruszają dobre obyczaje, względnie są związane z działalnością gospodarczą, promocją, marketingiem, działalnością konkurencyjną.
 18. Ponadto Organizator ma prawo do usunięcia komentarzy, zdjęć, grafik lub innych form utworów, które:
  1. przedstawiają osoby małoletnie,
  2. łączą spożywanie alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami,
  3. sugerują, iż alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych,
  4. zachęcają do nadmiernego spożycia alkoholu,
  5. przedstawiają abstynencję lub umiarkowane spożycie alkoholu w negatywny sposób,
  6. podkreślają wysoką zawartość alkoholu w napojach alkoholowych jako cechę wpływającą pozytywnie na jakość napoju alkoholowego,
  7. wywołują skojarzenia z: atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym.
 19. W skład Komisji konkursowej wejdą 3 (trzy) osoby- przedstawiciele Organizatora i Zlecającego.
 20. Uczestnicy mogą uzyskać informacje o laureatach poprzez ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep, co nastąpi do dnia 22 lipca 2022  roku.
 21. Laureat winien najpóźniej do dnia 29 lipca 2022 r. przesłać do Organizatora poprzez wiadomość prywatną wysłaną z profilu Uczestnika w serwisie Facebook, z którego to profilu Uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu na profil pod adresem: https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep/ swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu. W przypadku braku ww. potwierdzenia i podania ww. informacji i treści, Organizator może przekazać nagrodę kolejnemu uczestnikowi Konkursu.
 22. Nagroda zostanie wysłana w drodze przesyłki kurierskiej, która zostanie wysłana w terminie dwóch tygodni od uzyskania w/w danych.
 23. W przypadku braku przesłania do Organizatora w ww. terminie danych osobowych Laureata, prawo do nagrody ulega przepadkowi.
 24. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
 25. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania przesłanki do jej wniesienia. Reklamacje należy przesyłać do Organizatora: V&P sp. z o.o. S.K.A. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja – Nazwij PINTĘ 4”. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.
 26. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie pisemnie.
 27. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, nazwę profilu Uczestnika w serwisie Facebook, z którego to profilu Uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu oraz adres zamieszkania Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis Uczestnika.
 28. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator pisemnie zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia reklamacji.
 29. W przypadku podania przez Uczestnika w toku Konkursu nieprawdziwych danych, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu lub odmówić mu wydania nagrody w Konkursie.
 30. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Zlecający tj. Duży Ben Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012483, o numerze NIP 777-32-54-462, zwana dalej „Administratorem”.
 31. Skontaktowanie się z powołanym przez Administratora Inspektorem danych osobowych jest możliwe pod adresem: iod_duzy_ben@eurocash.pl.
 32. Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi Konkursu na podstawie zawartej uprzednio umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 33. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). 
 34. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych, w następujących celach i do upływu następujących okresów:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep/ wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, wydawania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestników związanych z udziałem w Konkursie,
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń,
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez okres wymagany przepisami powołanej ustawy o rachunkowości.
 35. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez ww. Administratora oraz ww. Organizatora do w ww. celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/DuzyBen.Sklep/ wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, wydawania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji, w ww. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń oraz w ww. celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
 36. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania udzielenia mu dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgody.
 37. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia przez Uczestnika udziału w niniejszym Konkursie.
 38. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to dane osobowe, które zostały przez Uczestników wprowadzone podczas rejestracji na portalu Facebook, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu zaś w przypadku Laureatów Konkursu laureatów również adres zamieszkania.
 39. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych celów, przy czym przekazanie nastąpi na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 40. Odbiorcą danych osobowych Uczestników są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Administratora i Organizatora w ich działalnościach gospodarczych.
 41. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.
 42. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 43. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwis Facebook ani współprowadzony z serwisem Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu V&P Sp. z o.o. S.K.A., a nie serwisowi Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 44. Ta promocja nie jest sponsorowana, administrowana ani zorganizowana przez serwis Facebook. Dołączając do Konkursu przekazujesz swoje prywatne informacje Organizatorowi – V&P sp. z o.o. S.K.A. Informacje te zostaną wykorzystane tylko do celów niniejszego Konkursu.

Czy ukończyłeś 18 lat?